24x7 News in Sinhala

Traditional Sinhala |Unicode Sinhala   

uyTh fmd,sia ks,Odßhdf.a urKhg w;awvx.=jg .;a fldia;dm,a we;=¿ ;sfokd ßudkaâ

Lankadeepa | 8 hours ago [View Through Proxy]

මහඔය පොලිස් නිලධාරියාගේ මරණයට අත්අඩංගුවට ගත් කොස්තාපල් ඇතුළු තිදෙනා රිමාන්ඩ් ඔබේ අදහස් එවන්න'''

ihsgï ysgmq m%Odk úOdhl ks,Odßhd ßudkaâ | News First [View Through Proxy]

mqoa.,hl= w;=reoka l<ehs fldia;dm,ajrfhla ßudkaâ | Lankadeepa [View Through Proxy]

je,sTh orejd wmfhdack isoaêfha fldia;dm,a h<s ßudkaâ | Lankadeepa [View Through Proxy]


Sinhala24News is the first and only Sinhala language news aggregator with 24x7 news updates.

wkjir bÈlsÍï bj;alrkak w.ue;sf.ka ksfhda.hla

Lankadeepa | 8 hours ago [View Through Proxy]

^සිරංගිකා ‌ලොකුකරවිට & ගාලු උරුමයට හානිකර සියලු අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කරන ලෙසත් කොටුවේ ඇති සියලුම රාජ්‍ය ආයතන කඩිමින් එම ස්ථානවලින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නියෝග කළේය'''


Ydksld ysßUqf¾.u UCG fhka bj;alf,a ne÷ïlrh hg.ykako ?

Sri Lanka Mirror | 9 hours ago [View Through Proxy]

  fmnrjdß 27 Èk neÿïlr isoaêh jk úg úYajúoHd, m%‍;smdok fldñIka iNdfõ iNdm;sksh f,i zYdksld ysßUqf¾.uz uy;añh lghq;= l< kuq;a" m%‍YakldÍ f,i weh bj;a lsÍug wud;H lî¾ yISï uy;d ueÈy;a jQ ldrKh wog;a m%‍YakldÍ nj Y%S ,xld udkj ysñlï flakao%‍h mjihs'''


ne÷ïlr weuqKqï ^ kS;sm;s ckm;s f,alïg ,smshla tjhs æ

Sri Lanka Mirror | 9 hours ago [View Through Proxy]

uy nexl= ne÷ïlr .kqfokqj iïnkaOfhka úu¾Ykh l< ckdêm;s fldñIka jd¾;dfõ weuqqKqï m%isoaO lsÍu iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd" ckdêm;s f,alï Tiaáka m%kdkaÿ uy;d fj; ,smshla fhduq lr we;'''


zblagdz mß.Kl wmrdOlrejkag mdr jyhs

Lankadeepa | 11 hours ago [View Through Proxy]

^බිඟුන් මේනක ගමගේ& හැකරුන්ට ඇතුල්වීමට දුෂ්කර වන පරිදි රාජ්‍ය වෙබ් අඩවි ජාලය වඩා ශක්තිමත් කිරීමට  ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය ^ICTA& කටයුතු යොදා ඇත'''


zwo wfma rg f.dakqiaikaf.ka msß,d' Wka okafka ymd lkak ú;rhsz

Lankadeepa | 11 hours ago [View Through Proxy]

‘අද අපේ රට ගෝනුස්සන්ගෙන් පිරිලා' උන් දන්නේ හපා කන්න විතරයි‘ ඔබේ අදහස් එවන්න'''


ìß| iuÕ wukdm ù ;=kayeúßÈ orejd uqyqog úis lr,d

Lankadeepa | 11 hours ago [View Through Proxy]

බිරිඳ සමඟ අමනාප වී තුන්හැවිරිදි දරුවා මුහුදට විසි කරලා ඔබේ අදහස් එවන්න'''


FIFA 2018 & 28 jk ;r.fhka ol=Kq fldßhdj mrdohs & 2-1

Lanka A News | 11 hours ago [View Through Proxy]

2018 f,dal l=i,dk mdmkaÿ ;r.dj,sfha 28 jk ;r.fhka ,eîug fulaisfldaj iu;ajqKd'ta ol=Kq fldßhdj f.da, 2 g 1la f,i mrdch lrñka'''

FIFA 2018 -23 ;r.h- wd¾ckaákdj mrdohs / ;r.dj,sfhka bj;g ? | Lanka A News [View Through Proxy]

FIFA 2018 & 22 jk ;r.fhka m%xYhg chla / fmare mrdohs 1- 0 | Lanka A News [View Through Proxy]

FIFA 2018 & 20 jk ;r.fhka iamd[a[h Èkhs | Lanka A News [View Through Proxy]


uefrkak hk wh fmkajk úiañ; ;reKsh

Lanka A News | 11 hours ago [View Through Proxy]

urKh f,dalfha ish,a,kagu fmdÿ ;;a;ajhla jkjd'tfy;a hï whl=f.a urKh isÿjk nj ksjdrÈj m%ldY l< yels ;reKshla f,dalfha fjfik nj Tn fuf;la oek isáhdo? fï wehf.a l;djhs'''


FIFA 2018 & 29 & wjika ;;a;amr lsysmfha f.da,fhka c¾ukshg chla

Lanka A News | 11 hours ago [View Through Proxy]

2018 f,dal l=i,dk mdmkaÿ ;r.dj,sfha 29 jk ;r.fhka ch ,eîug m%n, c¾uksh iu;ajqKd'''

FIFA 2018 & 22 jk ;r.fhka m%xYhg chla / fmare mrdohs 1- 0 | Lanka A News [View Through Proxy]

FIFA 2018 & 20 jk ;r.fhka iamd[a[h Èkhs | Lanka A News [View Through Proxy]

FIFA 2018 -23 ;r.h- wd¾ckaákdj mrdohs / ;r.dj,sfhka bj;g ? | Lanka A News [View Through Proxy]


,xldfõ ;snQ úfoia wdfhdackj, my; hdula

Lanka A News | 11 hours ago [View Through Proxy]

2017 jif¾ foieïn¾ ui 31 Èkh jk úg furg meje;s úfoaY wdfhdack wruqo,aj,ska remsh,a fldaá 2100l muK uqo,la .;jQ udi yh ;=< úfoaY wdfhdaclhka úiska bj;a lrf.k we;s nj wkdjrK jkjd'''


Èúhd ueÍug iïnkaO fookl= w;awvx.=jg

Lanka A News | 11 hours ago [View Through Proxy]

ls<sfkdÉÑh wïnd,l=,ï .ïudkfha§ fmdÆ uq.=rej,ska myr§ Èúhl= >d;kh lsÍfï isoaêfha iellrejka fookl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'''


ueflda m<d;a md,kh ue;sjrKh ;shkak ierfihs æ

Sri Lanka Mirror | 12 hours ago [View Through Proxy]

md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk mlaI iy óg fmr ksfhdackh l< mlaI f,alïjreka iuÕ t<fUk m<d;a iNd ue;sjrKh ksisf,i meje;aùu iïnkaOfhka úfYaI idlÉPdjla isÿlsÍug kshñ; nj ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm%sh uy;d lshd isà'''


lmamï .kak wd wfhla fmd,sishg w;afndaïnhlska oud .ihs

Lankadeepa | 13 hours ago [View Through Proxy]

කප්පම් ගන්න ආ අයෙක් පොලිසියට අත්බෝම්බයකින් දමා ගසයි ඔබේ අදහස් එවන්න'''


ynrdÿfõ ;reKfhla lmd fldgd >d;kh lr,d

Lankadeepa | 13 hours ago [View Through Proxy]

අමල් වික්‍රමරත්න සහ රවී ලියනගේ හබරාදුව පොලිස් වසමේ ගිනිගල ප්‍රදේශයේ දී අද ^24& දහවල් යතුරුපැදියකින් ගමන්ගත් තරුණයකු තවත් යතුරුපැදියකින් සහ ත්‍රිරෝද රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයන් තුන්දෙනෙකු විසින් හප්පා කඩුවලින් සහ පිහිවලින් පහරදීමෙන් බරපතල කැපුම් තුවාල සහිතව ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මියගිය බව පොලිසිය පවසයි'''


jkaÈ b,a,d Wmjdi l< wfhla widOHj frdayf,a

Lankadeepa | 13 hours ago [View Through Proxy]

 ^දිලීප් ජයසේකර& සුරියවැව හම්බන්තොට අඩි 100 මාර්ගය දෙපස පදිංචි කරුවන් තමන්ට හිමි වන්දි ඉල්ලා සුරියවැව ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කාර්යාලය අසල මාරාන්තික උපවාසයේ නිරත එක් පුද්ගලයෙකු අද ^24& පස්වරුවේ හදිසියේ අසාධ්‍ය තත්වයට පත්ව සුරියවැව රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ'''


fldaá 2"100l úfoaY wdfhdack wdmiq weo,d æ

Sri Lanka Mirror | 14 hours ago [View Through Proxy]

jir 2017 foieïn¾ ui 31 jeksod jk úg furg meje;s úfoaY wdfhdack wruqo,aj,ska remsh,a fldaá 2"100l muK uqo,la .;jQ udi yh ;=< úfoaY wdfhdaclhka úiska bj;a lrf.k we;s nj uy nexl= jd¾;dj,ska fy<sj ;sfí'''


ud;r fmd,sia ùrhdf.a wjika lghq;= wo

Lankadeepa | 15 hours ago [View Through Proxy]

මාතර නගරයේ ස්වර්ණාභරණ වෙළෙසැලක් මංකොල්ලකෑමට පැමිණි කොල්ලකරුවන් හා පොලීසිය අතර සිදු වු වෙඩි හුවමාරුවේදී දිවි පිදූ මාතර පොලීසියේ සැරයන් සුරංග ප්‍රදීප් වීරසිංහ මහතාගේ අවසන් කටයුතු අද ^24 & මාතර  පොදු  සුසාන භූමියේදී සිදුකෙරේ'''


l=l=¿ uia fld;a;=fõ f.ïfnla

Lankadeepa | 15 hours ago [View Through Proxy]

 ^සනත් ගමගේ& අම්බලන්තොට මල්පෙත්තාව කෑම අලෙවිසැලකින් මිළදී ගත් කුකුළු මස්  කොත්තුවක ගෙබ්බෙක්  සිටින බව දැනගත් කොත්තුව මිළදී ගත් කාන්තාව ගෙම්බා සිටි කොත්තුව  සමඟ අම්බලන්තොට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී වෛද්‍ය යූ'''


;u m%ldYh w¾:oelaùfus wdldrh .ek fjඬrefõ kdysñfhda lK.dgqj m<lr;s

Lankadeepa | 15 hours ago [View Through Proxy]

තම ප්‍රකාශය අර්ථදැක්වීමෙි ආකාරය ගැන වෙඬරුවේ නාහිමියෝ කණගාටුව පළකරති ඔබේ අදහස් එවන්න'''

f.daGdg ysÜ,¾ flfkla fjkakehs wkq kdysñf.ka b,a,Sula æ ^ùäfhda& | Sri Lanka Mirror [View Through Proxy]


fï isxy, wmf.a rghs…

3mana | 16 hours ago [View Through Proxy]

fï isxy, wmf.a rghs… uydpd¾h k,ska o is,ajd uy;d úiska b;du ÿl ysf;k l;djla hï ;ekl igyka lr,d ;sfhkjd oelal'''


n